×
 

Hoppa till innehållet

Kvalitetssäkrad utbildning på Pops Academy

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla kvaliteten på våra skolor för att ständigt bli bättre på det vi gör.

Betyg och Bedömning 

Vi sätter omdömen på våra elevers uppnådda färdighets- och kunskapsnivåer varje termin. Genom formativ bedömning får eleverna regelbunden återkoppling med framåtsyftande kommentarer. Vi, liksom alla skolor, ger terminsbetyg från höstterminen i årskurs 6 och uppåt. Det sista betyget vi ger på vårterminen i årskurs 9 är ett slutbetyg och ska ge en samlad bild. Alla övriga betyg speglar den aktuella terminen, men vid slutbetyget tar läraren all information i beaktning kring elevens kunskaper till och med betygstillfället. 

Elev på Pops Academy sitter vid en skolbänk i klassrummet.

Utvecklingssamtal 

Vi har elevstyrda utvecklingssamtal två gånger per läsår för att varje elev skall bli medveten om sin egen kunskapsutveckling och för att informera föräldrarna om utvecklingen. I samtalet mellan elev, förälder och mentor går eleven, väl förberedd, genom ämne för ämne och beskriver uppnådda resultat och den fortsatta vägen framåt.

Ämnesinnehåll 

Skolverket har sammanställt centralt innehåll för varje ämne som är gemensamt för årskurs 4–6 samt för årskurs 7–9. Detta innebär att elever i olika årskurser jobbar med samma centrala innehåll, men på olika nivåer. Vi ställer krav på vad eleverna presterar och bedömer deras förmågor och kunskapsnivåer utifrån årskursens kunskapskrav. Vi jobbar ämnesövergripande inom årskursen, dvs i samarbetsprojekt mellan flera ämnen för att eleverna lättare ska se helheter.

Trivsel och trygghet på Pops Academy

En trygg studiemiljö är en förutsättning för att lyckas bra i skolan. En viktig del i arbetet för att skapa en trygg studiemiljö tar sin utgångspunkt i varje skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. I planen identifierar skolan åtgärder för att skapa en tryggare och säkrare miljö som ska säkerställa att ingen elev utsätts för diskriminering eller kränkande behandling. Två gånger årligen mäter skolan hur väl arbetet fungerar, en gång på hösten genom den så kallade trygghetsenkäten och en gång i januari genom en elev- och vårdnadshavarundersökning – här följer vi upp hur elever och deras vårdnadshavare trivs med skolan, om de är nöjda och vad som behöver förbättras. Detta är en återkoppling som är viktig för att vi ska kunna tillhandahålla en bra skola och fortsätta utvecklas, så att vi får en ännu bättre studiemiljö för samtliga elever.

Elever på Pops Academy sjunger tillsammans på scen.

Kvalitetsrapport

Här kan du läsa våra kvalitetsrapporter för Pops Academy. Skolornas enskilda kvalitetsrapporter finns på respektive skolas sida, under ”Om skolan”.