Föräldrarollen


Många undrar vad man som förälder kan bidra med för att det skall bli så bra som möjligt för sitt barn i skolan. Så här brukar vi svara:

  • Se till att barnet får den sömn som behövs för att komma utvilad till skolan.
  • Se till barnet får en ordentlig frukost.
  • Se till att barnet har med rätt materiel och laddad ipad varje morgon.
  • Se till att barnet prioriterar läxor och hemarbete, om det behövs, före fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter är också viktiga men skolan går före.
  • Engagera dig i ditt barn på ett positiv sätt. Fråga hur det går och vad de gör i skolan. Bry dig om.
  • Prata ALDRIG hemma i negativa termer om barnens skola i barnens närvaro. Hylla alltid skolan när barnet är med. Ta i stället upp det som eventuellt skaver direkt med skolan. Du skapar annars en lojalitetskonflikt för barnet som är direkt skadlig. Barn vill tycka om sin skola. Hjälp dem med det, och hjälp till att bygga den trygghet som behövs för en bra skolgång.
  • Undvik att försöka påverka skolans inre arbete, dvs hur vi väljer att jobba på lektionstid. Det är professionen ”högskoleutbildade lärare” som sköter det under rektors ansvar. Lita på att vi gör vad vi kan, och var bra på att hålla rätt balans som förälder.
  • Var noga med hur ditt barn använder sociala medier på Internet och skaffa dig insyn. Här sker dessvärre ibland tveksamma och otillbörliga påhopp, mobbing och utfrysning. Inte sällan utanför vuxnas medvetande. Om du försett ditt barn med en mobiltelefon är det ditt ansvar hur den används. Vi tillåter inte mobiltelefoner på skolan.
  • Sätt inte resultatmässig press på ditt barn. Var också vaksam på barn som sätter för hård press på sig själv. Hjälp till att tona ner det kortsiktiga resultat-tänket och bidra istället till att skapa en bra positiv miljö där du hyllar långsiktig utveckling i stället för specifika mål. Nästa prov kanske inte är helt livsavgörande. Man gör så gott man kan och resultaten kommer oftast för den som känner sig trygg och är i balans.

Därutöver tar vi i skolan hand om ditt barn under skoldagen och lovar att göra allt vad som står i vår makt för att barnet skall må bra, fungera socialt och få en positiv kunskapsutveckling med nya lärdomar varje dag.

Våra metoder


Våra metoder

I alla metoder och projekt på skolan har kreativitet en central roll. En av de metoder vi arbetar utifrån ibland är Utmaningsbaserat Lärande där eleverna får konkreta och viktiga utmaningar från samhället runt omkring oss eller med ett globalt perspektiv. Utmaningarna är utformade för att eleverna skall lära sig både grundkunskaper och praktiska förmågor genom utmaningen och skapar förståelse för hur saker och ting hänger ihop och hur den lilla och stora världen fungerar.

I lägre årskurser ligger tyngdpunkten lite mer på vad man skulle kunna kalla ”vanlig” undervisning i klassrummet för att bl.a. skapa trygghet och ge tydliga strukturer för lärandet i basfärdigheter. I högre årskurser ger vi lite mer frihet under ansvar, och arbetar mer med projekt på sätt som bl.a. beskrivs ovan och med tydlig pedagogisk ledning. Ibland bryter vi av med en intressant gästföreläsare i ett aktuellt ämne.

Vår feedbackkultur

Den som vet var man befinner sig och hur man kommer till nästa nivå har goda möjligheter till utveckling. Ofta använder vi begreppet feedback för att ge återkoppling för elevens insatser. En feedbackkultur utvecklas även mellan eleverna och skapar ett prestigelös förhållningssätt till lärandet. Att ge tid och plats för reflektion i lärandet är också en av nycklarna till en djupare förståelse och ett effektivt lärande.

Betyg och bedömning


Om betyg och bedömning

Vi sätter omdömen på våra elevers uppnådda färdighets- och kunskapsnivåer varje termin. Genom formativ bedömning får eleverna regelbunden återkoppling med framåtsyftande kommentarer. Vi, liksom alla skolor, ger terminsbetyg från höstterminen i åk 6 och uppåt. Det sista betyget vi ger på vårterminen i åk 9 är ett slutbetyg och skall ge en samlad bild. Alla övriga betyg speglar den aktuella terminen men här skall läraren också samtidigt ta i beaktande all information om elevens kunskaper som eleven har uppvisat till och med betygstillfället.

Här är en länk till en bra informativ film om hur betygssystemet fungerar. Vi rekommenderar alla föräldrar att ägna några minuter åt filmen om ni inte redan är väl bekanta med hur betygssystemet numera fungerar.

Om utvecklingssamtal

Vi har elevstyrda utvecklingssamtal två gånger per läsår för att varje elev skall bli medveten om sin egen kunskapsutveckling och för att informera föräldrarna om utvecklingen. I samtalet mellan elev, förälder och mentor går eleven, väl förberedd, igenom ämne för ämne och beskriver uppnådda resultat och den fortsatta vägen framåt.

Om ämnesinnehåll

Skolverket har sammanställ vad man kallar centralt innehåll för varje ämne som är gemensamt för åk 4-6 samt för åk 7-9. Detta innebär att elever i olika årskurser jobbar med samma centrala innehåll, men på olika nivåer. Vi ställer krav på vad eleverna presterar och bedömer deras förmågor och kunskapsnivåer utifrån årskursens kunskapskrav. Vi jobbar ibland ämnesövergripande inom årskursen, dvs i samarbetsprojekt mellan flera ämnen för att lättare se helheter.

Digitala läromedel och digital balans


Om digitala läromedel

Skolverket ställer krav på alla skolor att jobba med moderna digitala lärresurser i undervisningen. I de flesta ämnen har vi digitala läromedel. Vi ser många fördelar med digitala verktyg i undervisningen. Undervisningsmaterial kan via länkar lätt utökas och ge obegränsat med möjlighet till fördjupningar som skapar ökad förståelse. Vi kan få texter automatiskt upplästa vilket förenklar för t.ex. dyslektiker. Digitalt material kan också lätt uppdateras och vi slipper sitta med inaktuella böcker när världen utanför skoldörren så snabbt förändras.

Vi ser att eleverna lär sig snabbare, har roligare och får en mer effektiv och kreativ skoldag med digitala lärverktyg. Som en naturlig följd av världens, och därmed också skolans, digitalisering blir källkritik allt viktigare att jobba med i all undervisning.

Om den digitala balansen

Skolan har en särskild policy som vi kallar Den Digitala Balansen. Policyn reglerar en balans och avvägning mellan digital användning med iPads och socialt mellanmänskligt samspel som lek, musik, dans och annat. Vi behöver alltså även värna fysiska möten för att skapa förståelse och empati i relation till andra.

Läxor och hemarbete


Vi vill undvika allt för många regelbundna läxor och hemarbete. Så länge barnen gör det som förväntas av dem i skolan, kommer de ha ganska få läxor. Ibland ”flippar vi klassrummet” vilket betyder att eleverna förbereder sig hemma genom att tex titta på en kort film, för att tiden i skolan skall bli mer effektiv. Då kan vi starta lektionen eller projektet t.ex. med att diskutera innehållet och göra sånt som vi bara kan göra när vi är tillsammans. Det ger en effektivare skoldag.

Vi vill också understryka att det man övar på, det blir man bra på. Ibland kan det vara bra och nödvändigt att nöta och öva extra hemma, vilket vi självklart rekommenderar. Oavsett om det gäller språk, sång/instrument eller något annat skolämne. Vi hoppas även att föräldrarna sätter sig med sitt barn hemma i lugn och ro och låter barnet få visa olan och berätta hur det går.

Det finns även en hälsoaspekt här och vi vill att barnen skall kunna vara lediga på sin fritid. Precis som vuxna vill.

Lärarbehörighet


Pops Academy har 20 lärare i undervisningen detta läsår. 18 av dessa (dvs 90%) är utbildade från lärarhögskola med lärarlegitimation. Några av våra lärare är behöriga i vissa ämnen men obehörig i andra närliggande ämnen. Exempelvis kan behörighet finnas i två SO-ämnen men läraren undervisar i alla fyra, osv. SCB:s statistik tar dock inte hänsyn till att en lärare är lärarutbildad med lärarlegitimation i närliggande ämnen.

Undervisar man i ett ämne som inte ingår i lärarens legitimation, räknas man som icke behörig. I den officiella statistiken kan det alltså se sämre ut än vad det egentligen är. Vi är stolta över att ha 90% lärare med lärarlegitimation, vilket borgar för en mycket hög akademisk kvalitet som kommer eleverna till del. Våra goda resultat (Nationella Prov och meritvärde för avgångsklasser) talar sitt tydliga språk.

Har du fler frågor?


Tveka inte att kontakta oss!

Kontakt